Press Advert (English and Zulu)

Scheduled Activities permit application as per Section 6(1) of the Scheduled Activities Bylaw
Notice is hereby given that an application will be made by Africa Bunkering And Shipping (Pty) Ltd in terms of the above-mentioned Bylaws to Nondumiso Nxumalo of the eThekwini Municipality for authority to use 9 & 11 Nipper Road , New Germany – Durban 3610, Portion 2 Of Erf 141 Of New Germany And Portion 3 Of 141 New Germany for the purpose of conducting the following listed activity/ies listed in Schedule 1 of the Bylaws:
– Collection and Transportation of Petroleum Products
– Collection, removal and disposal of Contaminated Hydrocarbons
Any person desiring to object to the use of the premises for such purposes may do so within 14 (fourteen)days from the date of publication of this notice by lodging a written notice setting out their names, contact details, addresses and the grounds of their objection with:
Authorised Official: Nondumiso Nxumalo
Address: 1 William Leister Drive , Westville – Durban 4001
Contact Number: 031 311 6638/5157
Company details for objection
Africa Bunkering And Shipping (Pty) Ltd
11 Nipper Road , New Germany
Durban
3610

Copies of the application and publication notice are available for public comment on:

www.abshipping.co.za  

And hardcopies at the following places:

Local Library

Sizakala Centre

Office of the Ward Councillor

Applicant:

Leroy Basson – Managing Director

11 Nipper road, New Germany – Durban 3610

Press and Notice Board Advert (isiZulu)
Isicelo semvume yokwenza Izinto Ezivumelekile ngokweSigaba 6 (1) soMthetho kaMasipala WeTheku Wohla Lwezinto Ezivumelekile
Lesi yisaziso sokuthi kuzokwenziwa isicelo senziwa u Africa Bunkering & Shipping (PTY) LTD ngaphansi kwalo Mthetho kaMasipala ogagulwe ngenhla ku  Nondumiso Nxumalo sikaMasipala waseThekwini sokugunyazwa ukusebenzisa u 9 & 11 Nipper road, New Germany – Durban 3610, ingxenye 2 of ERF 141 of New Germany and ingxenye 3 of ERF 141 New Germany ngenhloso yokwenza lo msebenzi olandelayo oyinto evumelekile ebalwe kuSheduli 1 walo mqulu weMithetho kaMasipala:
– Ukuqoqwa nokuthuthwa kwemikhiqizo kaphethiloli
– ukuqoqwa, ukususwa kanye nokulahlwa kwama-hydrocarbon angcolile
Noma ngubani ofisa ukuphikisana nokusetshenziswa kwale ndawo ukwenza lo msebenzi unikwa ithuba lokuba azwakalise ukuphikisana kwakhe nalokhu zingakapheli izinsuku eziyi-14 (eziyishumi nane) kusukela ngosuku okukhishwe ngalo lesi saziso ngokuthumela isaziso sakhe salokho esibhalwe phansi esiqukethe amagama akhe, imininingwane yokuxhumana naye, ikheli lakhe kanye nezizathu zakhe zokuphikisana nalokhu okuhlongozwayo lapha. Lesi saziso kufanele sithunyelwe kuleli kheli:
Isisebenzi esigunyaziwe: Nondumiso Nxumalo
Ikheli: 1 William leister drive, Westville – Durban 4001
Inombolo yocingo: 031 311 6638/5157
Amakhophi alesi sicelo okukhulunywa ngaso lapha kanye nalesi saziso kuyatholakala kwabafisa ukuphawula kuleli kheli:

(Ikheli le-website yenkampani)

Africa Bunkering and Shipping

11 Nipper road, New Germany

Durban, 3610